Strony, sklepy internetowe Lublin, Warszawa - Projektujemy, tworzymy, Drukarnia Lublin

Profesjonalne

Strony i Sklepy WWW

dla Twojej firmy

Co trzeba umieścić na stronie WWW?

Dziś nie ma przepisów, które całościowo regulowałyby, jak ma wyglądać i co zawierać strona www. Mają one charakter cząstkowy i trzeba ich szukać w różnych aktach normatywnych. O czym dobrze wiedzieć, gdy kilka osób zakłada serwis internetowy? Sporo zależy od tego, jaki profil ma działalność i czemu ma służyć internetowy serwis. Regulacją o podstawowym znaczeniu jest tu ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wymaga ona, aby każdy usługodawca podał na swojej stronie www:

  • imię i nazwisko (albo nazwę lub firmę) oraz miejsce zamieszkania (albo siedzibę) i adres,
  • informacje dotyczące właściwego zezwolenia i organu zezwalającego, w razie gdy świadczenie usługi takiego zezwolenia wymaga; ponieważ przepisy nie precyzują, o jakie konkretnie dane chodzi, wydaje się, że wystarczy podanie jego numeru, daty wydania itp.,
  • adresy elektroniczne - co oznacza, że przyda się adres poczty elektronicznej; ponieważ ustawa nie wskazuje tu żadnych szczegółów, dla bezpieczeństwa lepiej podać wszystkie adresy.


Obowiązek podawania danych dotyczy tych, którzy świadczą usługi drogą elektroniczną. W rozumieniu ustawy usługa jest świadczona drogą elektroniczną jedynie wtedy, gdy jest dokonywana:

  • przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego (czyli klasyczne linie telefoniczne, łącza telewizji kablowej, sieć telefonii komórkowej itp.),
  • na indywidualne żądanie usługobiorcy,
  • bez jednoczesnej obecności stron,
  • w ramach działalności zarobkowej lub zawodowej usługodawcy.


Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie. Jest to o tyle istotne, że brak wspomnianych wcześniej danych na stronie internetowej jest karany grzywną. To samo dotyczy podania informacji nieprawdziwych albo niepełnych.